شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است.

شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه ی چاپ مسکو با اجرای گوینده ی معاصر آقای اسماعیل قادر پناه:

    آغاز کتاب تـــــــــا پادشاهی هوشنگ -اینجا را کلیک کنید ۰۱

پادشاهی طهمورث ——————————   ۴

پادشاهی جمشید ———————————  ۵

ضحاک —————————————–    ۶

hakim ferdosi 654 دانلود کتاب صوتی شاهنامه  فردوسی

                             داستان هوشنگ تـــــــــــــــــا خواب دیدن ضحاک -اینجا را کلیک کنید ۱

کاوه ——————————————–    ۸

درفش کاویان ———————————–    ۹

                            تعبیر خواب ضحاک تــــــــــــــــــا پیروزی فریدون -اینجا را کلیک کنید ۲

پادشاهی فریدون ——————————–    ۹

سلم و تور و ایرج ——————————    ۱۰

پادشاهی ایرج ———————————-   ۱۰

                          پادشاهی فریدون تـــــــــــــــا رفتن ایرج نزد سلم و تور -اینجا را کلیک کنید ۳

پادشاهی منوچهر ——————————-   ۱۲

                          کشته شدن ایرج تــــــــــــــا نبرد منوچهر با سلم و تور -اینجا را کلیک کنید ۴

سام ——————————————–    ۱۲

سیمرغ —————————————-     ۱۲

دستان (زال) ———————————–    ۱۲

                        پیروزی منوچهر تـــــــــــــا آوردن زال توسط سیمرغ نزد سام -اینجا را کلیک کنید۵

رودابه —————————————–    ۱۳

                       زال و رودابه -اینجا را کلیک کنید ۶

                       مخالفتها با ازدواج زال و رودابه -اینجا را کلیک کنید ۷

                       موافقت منوچهر تــــــــــــــا وصلت زال و رودابه -اینجا را کلیک کنید ۸

تولد رستم ————————————–    ۱۴

                      تولد رستم -اینجا را کلیک کنید  ۹

خونخواهی نریمان (پدر سام) ——————-    ۱۵

پادشاهی نوذر ———————————-    ۱۵

اولین جنگ افراسیاب با ایران ——————    ۱۶

                    اولین جنگ افراسیاب تـــــــــــــــا یافتن رخش توسط رستم -اینجا را کلیک کنید ۱۰

پادشاهی طهماسب زو ————————–     ۱۸

پادشاهی گرشاسب —————————–     ۱۸

                   پادشاهی نوذر تــــــــــا پادشاهی گرشاسب -اینجا را کلیک کنید ۱۱

یافتن رخش توسط رستم ————————     ۱۹

پادشاهی کیقباد ———————————     ۲۰

اولین جنگ رستم ——————————     ۲۰

تعین جیحون بعنوان مرز ایران و توران ——-     ۲۱

پادشاهی کاوس ——————————–     ۲۱

                 گرفتن رخش توسط رستم تـــــــا پادشاهی کی کاووس -اینجا را کلیک کنید ۱۲

لشکر کشی کاوس به مازندران —————      ۲۱

هفتخوان رستم ———————————    ۲۲

                پادشاهی کاووس تــــــــا خوان سوم رستم -اینجا را کلیک کنید ۱۳

                خوان سوم تــــــــا نبرد با فرمانروای مازندران -اینجا را کلیک کنید ۱۴

رستم شهریار نیمروز ————————–     ۲۶

شاه هاماوران و سودابه ———————–    ۲۶

              سپردن شهریاری مازندران به اولاد تــــــــــا داستان شاه هاماوران و سودابه -اینجارا کلیک کنید ۱۵

              گرفتاری کاوس در هاماوران تــــــــا اولین رویاروئی رستم با افرسیاب -اینجا را کلیک کنید۱۶

پرواز کاوس ———————————–     ۲۸

ازدواج رستم با تهمینه ————————–    ۲۹

تولد سهراب ———————————–    ۳۰

             شکست افراسیاب و پرواز کاوس  تــــــــــــــــا آشنائی رستم با تهمینه و تولد سهراب و نبرد سهراب با گردآفرید -اینجا را کلیک کنید ۱۷

             رفتن سهراب بسوی ایران تـــــــــــــا جستجوی سهراب برای یافتن رستم -اینجا را کلیک کنید ۱۸

داستان رستم و سهراب ————————-   ۳۱

             نبرد رستم و سهراب تـــــــــــــــا کشته شدن سهراب -اینجا را کلیک کنید ۱۹

             عزای مرگ سهراب تـــــــــــــا آغاز داستان سیاوش -اینجا را کلیک کنید ۲۰

داستان سیاوش ———————————   ۳۷

سودابه و سیاوش ——————————-   ۳۸

رفتن سیاوش به توران ————————–   ۴۰

             آمدن سیاوش به ایوان سودابه تــــــــــــــــا رفتن رستم و سیاوش به جنگ تورانیان و رسیدن سپاه به بلخ -اینجا را کلیک کنید ۲۱

             پیروزی و صلح سیاوش تـــــــــــــــــا فرستادن طوس به جبهه و تصمیم سیاوش به مهاجرت به توران -اینجا را کلیک کنید  ۲۲

             استقبال افراسیاب از سیاوش و پذیرائی تورانیان از او ۲۳

فرنگیس و سیاوش ——————————   ۴۵

             ازدواج جریره دختر پیران با سیاوش تـــــــــــا داستان فرنگیس و سیاوش ۲۴

کشته شدن سیاوش ——————————   ۵۰

             توطئه گرسیوز تــــــــــــــــا رفتن افراسیاب با سپاه برای کشتن سیاوش۲۵

تولد کیخسرو ———————————–     ۵۲

            کشته شدن سیاوش تــــــــــــا تولد کیخسرو و بزرگ شدن کیخسرو نزد شبان۲۶

کین خواهی سیاوش —————————–    ۵۴

            آوردن کیخسروی ۱۲ ساله نزد افراسیاب تــــــــــــــــــا اولین کین خواهی سیاوش ۲۷

نشستن رستم بر تخت افراسیاب ——————    ۵۶

            فرار افراسیاب تا کنار دریای چین تـــــــــــــــا سلطنت ۶ ساله رستم بر توران ۲۸

گیو در توران در جستجوی کیخسرو ————-     ۵۶

            رفتن گیو به توران در جستجوی کیخسرو تـــــــــــا رسیدن کیخسرو به ایران و انتخاب او برای پادشاهی و نا خشنودی طوس  ۲۹

پادشاهی کیخسرو ——————————-      ۶۳

            آزمایش طوس و کیخسرو توسط کاوس تــــــــــا برپا شدن آذرگشسب و برتخت نشستن کیخسرو ۳۰

فرامرز شاه کشمیر و سند ————————    ۶۴

            سپردن شاهی کشمیر و سند به فرامرز تــــــــــــــــا شروع داستان فرود ۳۱

طوس سپهبد ایران و جنگ اول توران ————    ۶۵

داستان فرود ————————————       ۶۵

            ملاقات بهرام و فرود تـــــــــــــــــا کشته شدن فرود و خودکشی جریره ۳۲

کشته شدن بهرام ——————————–      ۷۰

           نبرد کاسه رود و گرفتاری سپاه ایران تـــــــــــــــــــا بازگشت طوس و خانه نشین کردن او بفرمان کیخسرو ۳۳

           پیروزی تورانیان و گم شدن تازیانه بهرام و کشته شدن او تــــــــــــــا شروع داستان کاموس کشانی ۳۴

طوس و گیو و جنگ دوم توران ——————     ۷۱

            بخشیده شدن طوس به خواهش رستم و نبرد دوم با تورانیان تـــــــــــا گرفتار شدن سپاه ایران در کوه هماون ۳۵

ازدواج فرنگیس با فریبرز ———————–     ۷۴

            مقاومت سپاه محاصره شده ایران تـــــــــــا رفتن رستم به کمک سپاه گرفتارایران و وصلت فریبرز با فرنگیس ۳۶

داستان کاموس  ———————————      ۷۴

رفتن رستم به کمک طوس و گیو —————–    ۷۴

آمدن خاقان چین به کمک تورانیان —————     ۷۶

           رسیدن کاموس به سپاه توران تــــــــــا ناامیدی گودرز پس از کشته شدن فرزندان و نبیره هایش ۳۷

            رسیدن رستم به سپاه ایران تــــــــــــا کشته شدن الوای بدست کاموس کشانی ۳۸

کمک شنگل شاه هند به تورانیان —————–    ۸۴

           خاقان چین و کاموس کشانی  تـــــــــــا نبرد شنگل هندی با رستم ۳۹

           گفتگوی رستم و گودرز درباره نیرنگ پیران تــــــــــا اسیر شدن خاقان چین ۴۰

جنگ سوم با تورانیان —————————-     ۸۹

          فرار پیران و فرستادن خاقان چین نزد کیخسرو تــــــــــــــا فتح دژ و کشتن کافور و عزیمت سپاه ایران برای جنگ با افراسیاب ۴۱

          اتحاد پولادوند و افراسیاب تـــــــــــــــا شروع داستان اکوان دیو ۴۲

اکوان دیو —————————————       ۹۱

          کمند انداختن رستم و ناپدید شدن گور خر تـــــــــــــــا شروع داستان بیژن و منیژه ۴۳

داستان بیژن و منیژه —————————–      ۹۳

           گرفتار شدن بیژن در بارگاه افراسیاب تــــــــــــا پیدا کردن بیژن در جام جهان نما توسط کیخسرو ۴۴

            گیو نامه کیخسرو را برای رستم میبرد تـــــــــــــــا ملاقات منیژه با رستم ۴۵

            رفتن رستم و هفت دلاور برای نجات بیژن تــــــــــا آوردن بیژن به ایران و شروع داستان نبرد دوازده رخ ۴۶

افراسیاب آماده جنگ با ایران میشود ————–    ۹۹

            افراسیاب سپاه را آماده جنگ میکند تـــــــا رسیدن دو سپاه در مقابل هم ۴۷

            هومان فرزند پیران حریف می طلبد تــــــــــا نبرد هومان و بیژن ۴۸

             کشته شدن هومان تـــــــــــــــــــا کمک خواستن سپهدار ایران از کیخسرو ۴۹

نبرد دوازده رخ با رخ ——————————   ۱۰۲

             جنگهای پراکنده تــــــــــــــــــا نبرد رخها و نبرد دوم بین گیو و گروی زره ۵۰

              نبرد سوم بین گرازه و سیامک از توران تــــــــــا نبرد چهارم بین فروهل با زنگله از توران۵۱

              نبرد پنجم بین رهام و آرمان – کشته شدن پیران تـــــــــــــا تعقیب لهاک و فرشیدورد توسط گستهم ۵۲

              نجات گستهم زخمی توسط بیژن و شفای او بوسیله کیخسرو تـــــــــــــــــا اندر ستایش محمود و ۵۳

پی افکندم از نظم کاخی بلند         که از باد و بارانش ناید گزند

نبرد افراسیاب با کیخسرو و به دام افتادن او  ——    ۱۰۶

              آمدن بزرگان نزد کیخسرو برای کین خواهی از افراسیاب تـــــــا آوردن پیام جنگ تن به تن توسط شیده فرزند پشنگ برای کیخسرو ۵۴

              کشته شدن شیده در نبرد تن به تن با کیخسرو  تـــــــــا ادامه جنگ و نا امیدی افراسیاب ۵۵

              گزارش پیروزی کیخسرو به کاوس و رسیدن لشکر به جیحون تــــــا فرستادن جهن خدمت کیخسرو و تقاضای صلح و بخشیدن توران به کیخسرو ۵۶

              برشمردن گناهان افراسیاب برای جهن تــــــــا پیشنهاد جنگ تن به تن و فهمیدن کیخسرو از نقشه شبیخون افراسیاب ۵۷

               فرار افراسیاب و رفتن کیخسرو به دنبال او به چین تـــــــــا رسیدن کیخسرو به مکران۵۸

               عزیمت از مکران از طریق دریا بمدت ۷ ماه و سپردن آن سرزمین به گیو تـــــــا به بند کردن گرسیوز و به دام انداختن افراسیاب  ۵۹

مرگ کاوس و تاجگذاری کیخسرو —————-      ۱۰۹

               گردن زدن افراسیاب پس از بر شمردن گناهان او تــــــــــا گفتگوی زال با کیخسرو درباره کناره گیریش از پادشاهی ۶۰

کناره گیری کیخسرو از سلطنت ——————      ۱۱۰

                 نیمروز را کیخسرو به رستم میدهد و لهراسب را جانشین میکند تـــــــــــا ناپدید شدن کیخسرو و گم شدن طوس، گیو، فریبرز، بیژن و گستهم ۶۱

پادشاهی لهراسب ——————————–      ۱۱۲

               به تخت نشستن لهراسب – رفتن گشتاسب به روم و ازدواج او با کتایون تـــــــــا کمک فرخ زاد (گشتاسب) به میرین برای کشتن گرگ بیشه فاسقون ۶۲

گشتاسب در روم  و کتایون ———————–      ۱۱۴

               کمک گشتاسب به اهرن برای کشتن اژدهای کوه سقیلا تــــــــــا آگاهی قیصر از کارهای فرخزاد ۶۳

پادشاهی گشاسب ———————————     ۱۱۹

دانای طوس میگوید ——————————      ۱۱۹

سخن دقیقی

گشتاسب —————————————–      ۱۲۰

زرتشت —————————————–       ۱۲۰

             اسارت الیاس پادشاه خزر و باژخواهی قیصر از لهراسب تــــــــــــا پادشاهی گشتاسب – سخت دقیقی – آمدن زرتشت ۶۴

شکست ارجاسب در حمله به ایران —————-    ۱۲۱

             نامه ارجاسب و جواب گشتاسب با نظر جاماسب و زرتشت  تـــــــا پیشگوئی جاماسب درباره مرگ زریر ۶۵

اسفندیار——————————————      ۱۲۲

            قول واگذاری پادشاهی به اسفندیار در جنگ با ارجاسب تــــــــــــــــــا فرستادن اسفندیار به دور جهان و دعوت به آئین زرتشت ۶۶

زندانی شدن اسفندیار —————————–      ۱۲۴

پایان سخن دقیقی

           بدگوئی کرزم و بدبینی گشتاسب از اسفندیار- به زندان انداختن اسفندیار – پایان سخن دقیقی – حمله ارجاسب به بلخ و

          کشتن لهراسب تــــــــــا  جنگ گشتاسب با ارجاسب و فرار او به کوه و فرستادن جاماسب به دنبال اسفندیار ۶۷

رزم ارجاسب ———————————–         ۱۲۵

            حرکت اسفندیار برای نجان گشتاسب – رفتن اسفندیار به سوی روئین دژ همراه گرگسار تــــــــا رسیدن به دو راهی و راهنمائی گرگسار ۶۸

هفتخوان اسفندیار ——————————–       ۱۲۹

            خوان اول اسفندیار تـــــــــــــــا خوان آخر و رسیدن اسفندیار به ده فرسنگی روئین دژ و کشتن گرگسار ۶۹

فتح رویین دژ ———————————–         ۱۳۴

            رفتن اسفندیار به درون دژ بعنوان بازرگان تــــــــــا فتح دژ و بریدن سر لهراسب و به دار آویختن اندریمان و کهرم ۷۰

            بازگشت اسفندیار و فرمان به بند کشیدن رستم به اسفندیار تــــــــــا لشکر کشی به زابل و رفتن بهمن به دیدن رستم ۷۱

داستان رستم و اسفندیار ————————–      ۱۳۷

            رسانیدن پیام اسفندیار به رستم و آمدن رستم به دیدن او تـــــــا مکالمات طولانی رستم و اسفندیار و بدگوئی اسفندیار از زال ۷۲

            تعریف رستم از نیاکان خود و تعریف اسفندیار از کارها و نیکانش تـــــــــا رفتن رستم و اسفندیار به میدان نبرد ۷۳

کشته شدن اسفندیار ——————————       ۱۵۴

            نبرد رستم و اسفندیار و پیشنهادهای مکرر رستم بجز به بند کشیدن و اصرار اسفندیار به بندکشیدن تا زخمی شدن رستم و چاره سیمرغ و بازگشت دو پهلوان به نبردگاه ۷۴

داستان شغاد و کشته شدن رستم ——————-    ۱۵۶

            تیر زدن رستم به چشم اسفندیار و مرگ او تــــــــــــا داستان شغاد و رستم ۷۵

پادشاهی بهمن ———————————–       ۱۶۰

            چاه کندن شغاد برای رستم و کشته شدن رستم و رخش تــــــــا پادشاهی بهمن و لشکر کشی به زابل و آمدن زال به حضور بهمن ۷۶

ساسان و همای ———————————-       ۱۶۱

پادشاهی همای و داستان داراب ——————-     ۱۶۱

             به بند کشیدن زال و غارت زابلستان تـــــــا پادشاهی همای چهرزاد و داستان داراب و گازر ۷۷

پادشاهی داراب ———————————-       ۱۶۴

            تسلیم قیصر و آمدن زن و مرد رختشور و سپردن پادشاهی به داراب تـــا داستان ناهید و تولد اسکندر و دارا و پادشاهی دارا و اسکندر و آمدن اسکندر به مصر و بعنوان فرستاده به دربار دارا۷۸

ناهید و تولد اسکندر —————————–       ۱۶۵

پادشاهی دارا ————————————       ۱۶۶

پادشاهی اسکندر در روم ————————-      ۱۶۶

           پیروزی اسکندر در استخر و فرار دارا به کرمان و مرگ او در آغوش برادرش اسکندر تـــــــــــــــا پادشاهی اسکندر ۷۹

اسکندر پادشاه ایران و روشنک ——————    ۱۷۰

کید شاه هند ————————————-       ۱۷۱

           خواستگاری روشنک از دلارا – داستان کید، شاه هند تـــــــــا لشکرکشی به هند و گرفتن چهار غنیمت و مکالمه اسکندر با فیلسوف هندی ۸۰

فور شاه قنوج ———————————–      ۱۷۵

رفتن اسکندر به مکه —————————-     ۱۷۶

رفتن اسکندر به اندلیس ————————–    ۱۷۷

           دانش آموختن از دانشمندان کید – فتح قنوج و کشتن فور – رفتن به مکه تـــــــا رفتن به مصر و عزم سفر به اندلیس و داستان قیدانه ۸۱

رفتن اسکندر به شهر برهمنان ——————-    ۱۷۹

           رفتن اسکندر با قیدوش نزد قیدانه و آمدن طینوش به سپاه اسکندر تــــــــا  رفتن اسکندر با فیلسوفان به دیدار برهمنان و گفتار آموزنده آنها ۸۲

رفتن اسکندر به شهرهای شگفت انگیز ———-    ۱۸۱

           رسیدن به دریا و رفتن به حبشه و شهر نرم پایان و جنگ اژدها تــــــــا دیدن اسرافیل و رسیدن خضر به چشمه آب حیوان و  یاجوج ماجوج ۸۳

مرگ اسکندر ———————————–      ۱۸۸

            فرار از چشمه آب شور – شنیدن خبر مرگ از دو درخت گویا – رفتن به چین تــــــــا  درویشان حلوان و بازگشت به بابل و فرارسیدن مرگ ۸۴

گفتگوی فردوسی با روزگار ———————     ۱۸۹

اشکانیان —————————————      ۱۹۰

اردوان (اشک بیست و نهم) ———————     ۱۹۰

ساسانیان —————————————      ۱۹۱

          خاکسپاری اسکندر-شکایت فردوسی و پاسخ سپهر تـــا اشکانیان و داستان ساسان، تولد اردشیربابکان – پادشاهی اردوان  و فرار ارشیر باگلنار ۸۵

هفتواد و کرمان ——————————–       ۱۹۴

          حمایت بزرگان استخر-شکست بهمن پسر اردوان و کشتن او تــــــــا داستان هفتواد و شهرکرمان- فرار اردشیر و داستان مهرک نوش زاد ۸۶

پادشاهی اردشیر بابکان ————————-     ۱۹۷

جندی شاپور ———————————–        ۱۹۹

          کشتن مهرک و فرار دخترش – رفتن اردشیر در لباس بازرگان به دژ و کشتن کرم و شاهوی و هفتواد تــــــــا پادشاهی اردشیر و کشف توطئه

         دختر اردوان، همسر اردشیر و نگهداری همسر تا تولد شاپور و آمدن شاپور نزد اردشیر در هفت سالکی و ساختن شهر گندشاپور ۸۷

نصیحت اردشیر به شاپور ———————-       ۲۰۱

پادشاهی شاپور ——————————–       ۲۰۲

           دیدار دختر مهرک با شاپور، ازدواج آنها، تولد اورمزد تــــا آمدن اورمزد به دربار- نصایح اردشیر وقتی هفتاد و هشت ساله و بیمار شد ۸۸

پادشاهی  اورمزد (هرمز) ———————-      ۲۰۳

پادشاهی بهرام ———————————       ۲۰۳

پادشاهی بهرام بهرام —————————      ۲۰۳

          ادامه نصایح اردشیر-پادشاهی شاپور- جنگ با روم و اسارت برانوش و ساختن پل روی رود شوشتر تــــا پادشاهی اورمزد و بهرام ۸۹

پادشاهی بهرام بهرامیان ————————     ۲۰۴

پادشاهی نرسی ——————————–       ۲۰۴

پادشاهی هرمز نرسی ————————–      ۲۰۴

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف ———————-     ۲۰۴

          پادشاهی بهرام بهرامیان، نرسی، و شاپور ذوالاکتاف تـــــا حمله غسانیان و اسارت انوشه-پیروزی شاپور براعراب-رفتن به روم و فرار بازندانبان ۹۰

مانی —————————————— –      ۲۰۷

          رسیدن شاپور به ایران – جنگ با قیصر و شکست و سوراخ کردن گوش و بینی او تـــــا صلح با برانوش و ساختن شهر خرم آباد برای

        اسیران رومی و آمدن مانی در سال پنجاه شاهی شاپور و فروماندن مانی در گفتار با موبدان زرتشتی ۹۱

پادشاهی اردشیر نکوکار ———————–      ۲۰۷

پادشاهی شاپور سوم —————————     ۲۰۷

پادشاهی بهرام  شاپور ————————–    ۲۰۸

         سپردن پادشاهی به برادرش به شرط دادن شاهی به پسرخردسال شاپور – پادشاهی اردشیرنکوکار و سپردن پادشاهی به فرزند شاپور (شاپورسوم)

         پادشاهی بهرام شاپور تــــــــــا پادشاهی یزدگرد بزه گر – تولد بهرام و سپردن او به منذر ونعمان –  دوختن سروپا وگوش آهو با تیر بهرام ۹۲

پادشاهی یزدگرد  بزه گر ————————     ۲۰۸

         آمدن بهرام نزد پدر- شوربختی بهرام و زندانی شدن او – بازگشت بهرام به یمن- کشته شدن یزدگرد باجفتک خر در چشمه سو – برگزیدن خسرو

       به شاهی- آشوب بزرگ تــــا آمدن بهرام با سپاه اعراب بسوی تیسفون- آمدن جوانوی نزد بهرام و رای گیری برای انتخاب بهرام به شاهی ۹۳

پادشاهی بهرام گور —————————-      ۲۱۳

مرد جهود و لنبک آبکش ———————–      ۲۱۴

         پادشاهی بهرام گور – داستان براهام و لنبک آبکش تـــــــــا رفتن بهرام با عنوان سپاهی گم شده به خانه آن دو و شناختن بهتر آنها ۹۴

حرام و حلال شدن شراب ———————-       ۲۱۶

یک شهر و دو کدخدا ————————–       ۲۱۷

گنج جمشید ———————————–        ۲۱۹

         پاداش به لنبک و جریمه براهام- کشتن شیر و آشنائی با مهربنداد- کورشدن کبروی وحرام کردن شراب- دربندکردن شیر توسط تازه داماد مست

       و حلال شدن شراب تـــــــــا یک شهر و همه کدخدا- دیدن چهار دختر زیبای آسیابان- بخشیدن گنج جمشید به مردم – نصایح بهرام گور ۹۵

         آفرین گفتن ماهیار ۱۶۴ ساله به بهرام تـــــــــا گم شدن طغری و آشنائی با برزین و دختران زیبای او و داستان ماهیار و دختر چنگ زنش ۹۶

جنگ با خاقان چین و صلح با روم ————-      ۲۲۱

        رسیدن بهرام به دهی ویرانه و خانه مسکین تـــــــــــا سالهای شادمانی بهرام تا ۳۸ سالگی ۹۷

        آگاهی تمام همسایگان از خوشگذرانی بهرام و تاختن آنها باهم به ایران تــــــــــــا سپردن تخت به نرسی و رفتن بهرام به آذرآبادگان- حمله به

       خاقان و شکست او- بازگشت به طیسفون و نوشتن نامه به سراسر جهان که هفت سال خراج نمی خواهد و دستور آموزش کودکان ۹۸

داستان شنگل شاه هندوستان ——————-     ۲۲۴

        دادن خراسان به نرسی- جوابهای عالمانه بهرام به فیلسوف قیصر تــــــا رفتن بهرام بعنوان فرستاده نزد شنگل و نداشتن اجازه بازگشت ۹۹

      ازبین بردن گرگ- جنگ اژدها- ازدواج بهرام با سپینود تــــــــا آگاهی فغفور و دعوت بهرام به چین- فرار بهرام و بازگشت به ایران ۱۰۰

پادشاهی یزدگرد ——————————–      ۲۲۹

پادشاهی هرمز ——————————–      ۲۳۰

پادشاهی پیروز ———————————    ۲۳۰

       آمدن شنگل وهفت شاه بدیدن بهرام- سپردن پادشاهی به یزدگرد- پادشاهی هرمز- تــــــا پادشاهی پیروز به کمک شاه هیتال- کشته شدن پیروز ۱۰۱

پادشاهی بلاش ——————————-        ۲۳۱

پادشاهی قباد ———————————        ۲۳۲

       پادشاهی بلاش- پیروزی سوفزای بر خوشنواز- پادشاهی قباد و دستگیری و کشتن سوفزای تـــــــا خروش مردم و دستگیری قباد و سپردن او

      به زرمهر فرزند سوفزای- ازدواج قباد با دختر دهقان و رفتن قباد همراه پنج یارش بسوی شاه هیتال برای کمک گرفتن ۱۰۲

تولد کسری ———————————–        ۲۳۴

مزدک —————————————-        ۲۳۵

پادشاهی کسری انوشیروان ——————-       ۲۳۷

     کمک شاه هیتال به قباد- تولد کسری- انتخاب و شاهی دوباره قباد- بنای شهر قباد که اعراب آنرا حلوان مینامند- آمدن مزدک و احترام قباد به او تــــــا

    مباحثه کسری با مزدک و کشتن صدهزار مزدکی درباغ کسری- سپرن شاهی به کسری در۸۰ سالگی قباد- پادشاهی کسری نوشین روان- تقسیم کشور

    به چهار بخش خراسان، آذرابادگان، پارس و عراق و روم- کاهش مالیات به یک دهم و آبادانی کشور ۱۰۳

سفرهای انوشیروان ————————–       ۲۳۸

    سپردن دیوان عرض و سپاه به بابک فرزانه- سیر وسیاحت کسری در دشت سرسبز گرکان، ساری و آمل- ساختن دیوار درمقابل ترکان که از راه

    خوارزم میآیند- رفتن به الانان و هندوستان و شکایت مردم از بلوجی ها و ازبین بردن بلوج ها- رفتن به گیلان و ازآنجا به مدائن و در راه شنیدن

     شکایت منذر از قیصر تـــــــــا دادن سه هزار سپاهی به منذر- بعد از نامه نگاری با قیصر روز چهارم عزیمت سپاه سوی قیصر ۱۰۴

     تسخیرشوراب- شکست فرفورس- رفتن به انطاکیه- آمدن مهراس ودادن باژ- تولد نوش زاد تـــا شورش و رفتن رام برزین برای تنبیه او ۱۰۵

بوزرجمهر ————————————       ۲۴۲

     کشته شدن نوش زاد- خواب انوشیروان- پیداکردن بوزرجمهر کودک در مرو برای تعبیر خواب تـــــــا گفتار و جوابهای حکیمانه بوزرجمهرجوان ۱۰۶

     ادامه گفتار و پاسخ های حکیمانه بوزرجمهر تــــــــا داستان مهبود با زروان ۱۰۷

انوشیروان و خاقان چین ———————-      ۲۴۷

      جادوی مرد جهود و نابودی مهبود وکسان او- فهمیدن شاه از توطئه زروان- ساختن شهر سورستان تــــــا غارت هدایای خاقان بوسیله غاتفر

      حمله خاقان به هیتالیان و کمک خواستن شاه چغانی از کسری- درگیری سپاه چین و ایران- پیشنهاد ازدواج دختر خاقان با انوشیروان۱۰۸

      رفتن مهران به چین برای دیدن عروس و انتخاب دختر چهارم خاقان تـــــا جشن وسرور در ایران برای آمدن همسر انوشیروان ۱۰۹

شطرنج و تخت نرد —————————      ۲۵۰

      مکالمه کسری و بوزرجمهر درمورد ده دیو، کوشش یا بخت، شهرآباد کجاست، دانا و هوشیار، زندگی راحت ولی در دل ناراحت تـــــــــــــا

      آمدن فرستاده هند و آوردن شطرنج – شگفت زده شدن فرستاده هند از دانائی بوزرجمهر و حرکت های شطرنج او ۱۱۰

داستان طلخه و گو در هند ———————      ۲۵۱

      اندیشیدن تخته نرد- داستان طلخند و گو تــــــــــــــا پیشنهاد گو برای واگذاری پادشاهی به طلخند ۱۱۱

برزو و کتاب کلیله —————————-      ۲۵۴

       کشته شدن طلخند تـــــــــا آمدن مادرشان و دیدن صحنه نبرد شطرنج دو برادرتـــــــا داستان کلیله دمنه- رفتن برزو به هند و آوردن کلیله  ۱۱۲

      ترجمه کلیله توسط برزو به پهلوی و از عربی به فارسی توسط رودکی- داستان کدورت کسری از بوزرجمهر و زندانی کردن او و مکالمات تند

      آن دو تــــــــا آمدن فرستاده قیصر و حل معمای صندوق قفل شده و پوزش کسری- پس دادن گنج فراخان سالار ۱۱۳

پند کسری به هرمز —————————      ۲۵۸

      پند کسری به هرمز و پاسخ کسری به موبد- کم اعتنائی قیصر به فرستاده کسری تــــــــا متوقف شدن سپاه ایران پشت خندق و وام کفشگر ۱۱۴

پادشاهی هرمز ——————————-      ۲۶۱

       آمدن فرستادگان قیصر و عهد جدید- آزمایش هرمز تـــــــــــا شهریار شدن هرمز وقتی انوشیروان ۷۴ ساله بود – رنجانیدن بزرگان ۱۱۵

حمله همسایکان باهم به ایران ————–       ۲۶۲

       زندانی کردن بزرگان- زندگی ناخوش هرمز- بریدن دم و گوش اسب پرویز تـــــــــا حمله بدخواهان در سال دهم سلطنت و آمدن بهرام پوبینه ۱۱۶

بهرام چوبینه ———————————      ۲۶۳

       رفتن بهرام با دوازده هزار جنگجو از طریق خوزستان و اصفهان به هرات تــــــــا شروع جنگ۱۱۷

جنگ بهرام چوبینه با ساوه شاه ————–       ۲۶۴

جنگ بهرام چوبینه با پرموده، خاقان چین —-       ۲۶۹

       کارگرنیافتادن جادو- تیرباران خرطوم پیلان و کشته شدن ساوه شاه- بخشیدن هیتال تا رود برک به بهرام تــــــــا آمدن پرموده خاقان چین به جنگ

      فرار پرموده به قلعه- رسیدن نامه هرمز و امان دادن به پرموده ۱۱۸

عصبانیت هرمز از بهرام چوبینه ————–     ۲۷۱

      بی احترامی بهرام به خاقان- آمدن خاقان نزد هرمز و بازگشت او تـــــا داستان دیو درونی بهرام- هدایای هرمز- چاره جان کردن بهرام  ۱۱۹

       بدگمانی هرمز از خسرو و فرار او به آذرابادگان- شورش در طیسفون و کور کردن هرمز تـــــــا بازگشت خسرو به طیسفون و دلداری هرمز ۱۲۰

پادشاهی خسرو پرویز ————————      ۲۷۴

      آمدن بهرام به جنگ خسرو پرویز تـــــا مشاجرات بهرام چوبینه با خسرو پرویز ۱۲۱

      سفارش خواهربهرام و نبرد اول با خسرو- هزیمت خسرو- برگشتن بندوی وگستهم وکشتن هرمز تـــــــا کلک بندوی و فرار خسرو ۱۲۲

شورش بهرام چوبینه ————————–     ۲۷۵

       زندانی کردن بندوی و نشستن بهرام به تخت- رسیدن بهرام به کارستان، مانوی و اوریغ- نامه خسرو به قیصر تــــا پیش بینی راهب ۱۲۳

       خوش آمد گوئی قیصر به خسرو- دادن دختر قیصر به خسرو و قول سپاه به او تــــــــــا آزمایش قیصر از فرستادگان خسرو ۱۲۴

       سپاه صدهزارنفری خسرو- نامه بهرام به پهلوان خسرو- آمدن دوسپاه به دشت دوک تا برگزیدن چهارده نفر توسط خسرو و مصاف با بهرام ۱۲۵

درد دل فردوسی بخاطر مرگ پسرش ———-      ۲۹۰

       مقابله خسرو با بهرام در غار و آمدن سروش- گریز بهرام تـــــــــــا رنج نامه فردوسی بعداز مرگ پسرش- رسیدن بهرام به خاقان ۱۲۶

برگشتن بهرام چوبینه و کشتن او توسط خاقان –   ۲۹۱

       اقامت بهرام نزد خاقان و ازدواح با دختر او- سعی خسرو برای استرداد بهرام تا رفتن خراد برزین نزد خاقان و کشتن بهرام توسط قلون ۱۲۷

       کشته شدن بهرام- رفتن خانواده بهرام به ایران بعد از جنگ با سپاه خاقان تـــــــــا کشتن بندوی قاتل هرمز و ازدواج گستهم با گردیه   ۱۲۸

تولد شیروی ————————————     ۲۹۷

       کشتن گستهم تــــــــا گسترش شاهنشاهی خسروپرویز و فرستادن سپاه به چهار گوشه ایران برای حفاظت مرزها- تولد قباد (شیروی)  ۱۲۹

داستان خسرو شیرین ————————–      ۲۹۸

فرش بزرگ ( بهارستان) ———————-      ۲۹۹

باربد ——————————————-     ۳۰۰

     آمدن نمایندگان قیصر به ایران- گله فردوسی و کاری که حسودان درکار او کردند تــــا دیدن شیرین عشق خوانی خسرو- داستان باربد ۱۳۰

مدائن ——————————————     ۳۰۱

گنج های خسرو پرویز ————————       ۳۰۲

سر انجام شوم خسرو پرویز ——————-      ۳۰۲

     بنای مدائن- اتحاد گراز و زادفرخ- عقیم ماندن حمله قیصر تــــــا توطئه زادفرخ و تخوار برای برکناری خسرو و نشاندن شیروی بتخت ۱۳۱

پادشاهی شیروی ——————————      ۳۰۴

     رفتن شیرین و خسروپرویز به باغ- پادشاهی شیروی تـــــا پیغام شیروی به خسرو و جوابهای او درسال ۳۸ پادشاهی خسروپرویز ۱۳۲

پادشاهی اردشیر ——————————      ۳۰۸

فرایین —————————————-       ۳۰۹

     کشتن خسروپرویز و ۱۵ فرزند او درزندان- آمدن شیرین به دربار- خودکشی شیرین تــــا زهرخوراندن به شیروی- پادشاهی اردشیر و فرایین ۱۳۳

پادشاهی پوران دخت ————————–      ۳۰۹

پادشاهی آزرم دخت —————————      ۳۱۰

پادشاهی فرخ زاد —————————–      ۳۱۰

پادشاهی یزدگرد ——————————      ۳۱۰

رستم فرخ زاد و نامه او ———————–    ۳۱۱

    داستان گراز و جستجوی مردم تا پادشاهی پوراندخت و آزرمیدخت و فرخزاد و یزدگرد تـــا حمله عمر و نامه رستم فرخ زاد به برادرش و سعدوقاص و جواب او ۱۳۴

    رفتن یزدگرد به آمل- استقبال ماهوی از او تــــا رفتن یزدگرد نزد آسیابان و دستگیری آسیابان و دادن دستور کشتن یزدگرد توسط ماهوی ۱۳۵

گفتار پایانی فردوسی ————————–     ۳۱۸

     کشته شدن یزدگرد- کشتن ماهوی و سه پسرس توسط بیژن تـــــــــــــــــــا       گفتار پایانی فردوسی ۱۳۶

دوستانی که به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند می توانند مجموعه ی کامل شاهنامه ی صوتی را در قالب یک دی وی دی از اینجا به صورت پستی سفارش داده و مبلغ آن را هنگام دریافت کالا به مامور پست پرداخت کنند.

۶ ديدگاه .

 1. حسین.اسلیمی می‌گه:

  تشکر فراوان بابت زحمات مفید و موثرتان.

 2. حیدر.اکبری می‌گه:

  امیدوارم از ادامه این کار با ارزش خسته نشید

 3. سعید.چگینی می‌گه:

  پیشنهاد من برای بهتر شدن سایتتون اینه که فایل پی دی اف کتابارو هم بذارید.

 4. اناهیتا.خوشروزی می‌گه:

  ممنون میشم که زودتر به من اطلاع بدید که آیا میتونم کتابهای پیشنهادی خودم رو شروع به صوتی کردنشون کنم

 5. بابک.نعیمایی.تهران می‌گه:

  دورا دور از تون تشکر و دعایتون می کنم

 6. فائزه.اسمعيلي.جعفرزاده.از.ساري.مازندران می‌گه:

  با سلام خسته نباشد واقعا سایتتون عالیه

یک دیدگاه بگذارید.


 • نظرسنجی

  نظر شما در مورد سایت انتشارات چیست؟

  View Results

  Loading ... Loading ...
 • ارتباط با انتشارات

  آدرس:

  تهران - میدان امام خمینی-خیابان فیاض بخش- ضلع شمالی پارک شهر - سازمان بهزیستی کشور- طبقه هشتم

  شماره تماس انتشارات

  021 - 66703918

  ایمیل:

  info[@]Ebook-behzisti[dot]ir

 • لوگو انتشارات

  entesharaat